Petrol Projekt > Reference

NAŠE REFERENCE

NIS AD NOVI SAD

– Rekonstrukcija rezervoara FB-1109 u Rafineriji nafte Pančevo
– Uvođenje gasa bogatog vodonikom sa postrojenja S-300 kao sirovine za postrojenje S-5000 u Rafineriji nafte Pančevo
– Ugradnja pumpe i pratećeg sistema za doziranje hvatača vodonik-sulfida na postrojenju S-0250 Bitumen u Bloku Prerada u Rafineriji nafte Pančevo
– Projekat Implementacija povrata stripovane vode sa kolone DA-4901 u cilju sniženja prerade otpadne vode u Rafineriji nafte Pančevo
– Projekat rešavanja problema hlađenja na hladnjacima S-300, S-500, S-2600 i S-4300 u Rafineriji nafte Pančevo
– Projekat povezivanja cevovoda za dovod regenerisanog MDEA sa potisa pumpi GA-4307 na kolonu DA-2505 i povratak bogatog MDEA sa kolone DA-2505 na regeneraciju u fleš posudu bogatog MDEA FA-49501 u Rafineriji nafte Pančevo
– Projekat jedinice za tretman slopa u Rafineriji nafte Pančevo
– Rekonstrukcija rezervoara i tehnoloških sistema namenjenih za transport nafte u Rafineriji Novi Sad
– Projekat izgradnje autoistakališta u Rafineriji Novi Sad
– Projekat rekonstrukcije instalacije za ZOP u Rafineriji Novi Sad
– Rekonstrukcija sistema za prikupljanje i spaljivanje fluida u pogonu PITNIG-Elemir
– Glavni projekat rekonstrukcije skladišnog prostora u pogonu TNG-a u Nišu
– Glavni projekat neutralizacije otpadnih voda u HPV u Rafineriji nafte Pančevo
– Glavni projekat otklanjanja mulja iz sirove vode sa vodozahvata na Dunavu u Rafineriji nafte Pančevo
– Godišnji ugovor za izradu projektno tehničke dokumentacije postrojenja u Energani u Rafineriji nafte Pančevo u 2017.
– Godišnji ugovor – Angažovanje III lica za potrebe projektovanja i stručnog nadzora u Rafineriji nafte Pančevo u 2017.
– Godišnji ugovor – Angažovanje III lica za potrebe projektovanja i stručnog nadzora u Rafineriji nafte Pančevo u 2016.

HIP PETROHEMIJA PANČEVO

– Izrada dokumentacije za potrebe postupka ozakonjenja za 9 objekata
– Projekat ventilatorskog postrojenja 60-K-201A u Energetici
– Legalizacija – Projekat izvedenog objekta 70 objekata
– Kontrolni statički proračun kranske dizalice i kranske staze kompresorske zgrade fabrike PENG
– Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti za 4.liniju dorade u fabrici PEVG
– Idejni projekat rekonstrukcije rampi za utovar-istovar pirolitičkog benzina LK-1101 A/K
– Glavni projekat skladištenja rotora kompresora i turbine sa sekcije kompresije

HIP AZOTARA

– Rekonstrukcija rasteretnog voda napojnih pumpi za kotlove u Pogonu Energetika
– Adaptacija PVC cevovoda 32% hlorovodonične kiseline, ugradnja novih pumpi i opreme na postrojenju HPV u pogonu Energetika
– Projektovanje izvlačenja tečnog amonijaka iz tanka 08FB-3001
– PZI Izrada novog mosnog galerijskog trakastog transportera CC 12.8O-44
– Glavni projekat pretakanja, skladištenja i doziranja fosforne kiseline u pogonu KAN
– Kontrolni proračuni posuda i izmenjivača u HIP Azotara
– Projekat međupogonskog cevovoda Amonijaka III i utovarne rampe amonijaka u kontejner

VML JAKOVO

– Glavni mašinski projekat rezervoara za benzin i euro dizel V=4x2700m3
– Projekat izvedenog objekta instalacije skladišta goriva i TNG-a poslovnog centra Vujić u Jakovu
– Glavni projekti auto i železničkog pretakališta i skladišta TNG-a- Glavni građevinski projekat cevnog mosta za glavni PP vod
– Glavni građevinski projekat PP kuće
– Glavni građevinski projekat autopretakališta

i još…

KNEZ PETROL
ŽELEZARA SMEDEREVO
HIPOL ODŽACI
JKP GREJANJE PANČEVO
UNIFERT BEOGRAD
PROMIST NOVI SAD
SKROBARA JABUKA
EKO DUNAV BEOGRAD
METALFER SREMSKA MITROVICA

Naši klijenti

Kako do nas? Gde se nalazimo?

Kontakt